Houten Bijgebouw Zelf Maken thumbnail

Houten Bijgebouw Zelf Maken

Published Jun 20, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Modulair Bijgebouw Prijs

De administratie kan immers niet alle zaken kennen die de schatting beïnvloeden; zo kunnen bepaalde werken die in afwachting heel goedkoop werden uitgevoerd, niet in de facturen terug te vinden zijn. Bij een bespreking op het BTW-kantoor kunnen dergelijke vergissingen gemakkelijk rechtgezet worden en kan een akkoord worden getroffen (stenen bijgebouw tuin). Indien het verschil tussen het bedrag waarop de BTW moet betaald worden en het bedrag van de facturen voor on- www.

De ambtenaar van de administratie kan er steeds naar vragen. De werkloosheidsreglementering verbiedt tevens uitkeringsgerechtigde werklozen om werken aan hun woning uit te voeren (omgevingsvergunning bijgebouw). Dit geldt niet voor onderhouds- en herstellingswerken, maar wel voor alle werken die een waardevermeerdering van de woning tot gevolg hebben. 21% of 6% BTW Een woning bouwen of verbouwen is een investering waarop u normaal 21 % BTW betaalt.INLEIDENDE BEPALINGEN Art. 1. Art. 2. Deze verordening geldt niet in geval van andersluidende bepalingen in de stedenbouwwetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening, de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de verkavelingen en specifieke verordeningen, zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. De termen in deze verordening dienen te worden geïnterpreteerd zoals in de wetgeving op stedenbouw en ruimtelijke ordening; wanneer bepaalde termen in deze wetgeving niet worden uitgelegd, moeten ze in hun algemeen gangbare betekenis worden begrepen.

Wordt ook beschouwd als een ééngezinswoning, een gebouw bestaande uit enerzijds een woongelegenheid en anderzijds een complementaire bedrijvigheid als nevenfunctie die minder dan de helft van de totale bruto vloeroppervlakte beslaat. Indien deze nevenfunctie meer dan de helft van de totale bruto vloeroppervlakte bedraagt dan wordt wonen niet als de hoofdfunctie beschouwd, maar als een nevenfunctie. kosten bijgebouw.

§ 7 Tweede bouworde: indien een hoofdgebouw derwijze staat ingeplant dat de bouwlijn gelegen is achter de achtergevellijn van andere gebouwen en bijgevolg een tweede bouwlijn creëert, spreekt men van een tweede bouworde. § 8 Voortuin: gedeelte van het perceel dat gelegen is tussen de rooi- en de bouwlijn. § 9 Kappen: verwijderen van bomen en houtige gewassen zonder het wortelstelsel (eiken bijgebouw interieur).

Telt Overkapping Als Bijgebouw

Hoofdstuk III. Dossiersamenstelling en –indiening Art. 4. Bij alle dossiers waar de medewerking van een architect is vereist moeten de plannen worden ingediend op het formaat DIN A2 tot DIN A0; plannen kleiner dan DIN A2 worden niet aangenomen. Verschillende formaten in één dossier moeten worden vermeden - eiken poolhouse. Alle geschreven en gedrukte documenten dienen op www.

5. DIN A4 formaat binnengebracht te worden (bijgebouw het steen). Alle grafische elementen dienen zoveel mogelijk samengebracht te worden op één document. Dossiers met een uitgebreide dossiersamenstelling en waarvoor de medewerking van een architect vereist is, dienen in zesvoud te worden ingediend; dossiers met een eenvoudige dossiersamenstelling dienen in vijfvoud te worden ingediend.

Perceelsconfiguratie Art. 6. huis te koop met bijgebouw. § 1 De minimale perceelsbreedte voor een bebouwbaar perceel bedraagt: • 6m voor woningen in gesloten bebouwing; • 9m voor woningen in halfopen bebouwingen (gekoppelde woningen en kopgebouwen van gegroepeerde woningen); • 15m voor open bebouwing. § 2 Voor restpercelen die niet aan de vooropgestelde afmetingen voldoen, kan een afwijking verkregen worden zodat zij eventueel mee kunnen opgenomen worden in een verkaveling.

7. Elk onmiddellijk bouwrijp perceel moet minimaal met een breedte van 4m, in volle eigendom, grenzen aan een voldoende uitgeruste openbare weg. Art. 8. De minimale perceelsdiepte voor een bebouwbaar perceel bedraagt 30m, gemeten loodrecht op de rooilijn voorzover de perceelsconfiguratie van de aanpalende percelen dit toelaat. Waar om reden van goede ruimtelijke ordening geen perceelsdiepte van 30m kan worden bereikt, mogen de percelen minder diep zijn indien ze voldoende breed zijn om de tuinzone naast de woning in te richten.

9. Alle perceelsgrenzen van een bebouwbaar perceel worden zoveel mogelijk loodrecht op de rooilijn van de weg getrokken en in rechte lijn verlopen tot ten minste 20m voorbij de voorgevelbouwlijn. 3. bouwpakket eiken bijgebouw prijs. VERKAVELINGEN Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Art. 10. Verkavelingen zijn alleen mogelijk langs voldoende uitgeruste wegen. Het verkavelen van een perceel dat niet gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg is niet toegelaten, tenzij in de verkaveling wegeniswerken worden voorzien.

Container Als Bijgebouw

11. Bij elke verkaveling dient een opmetingsplan van de te verkavelen gronden gevoegd, opgesteld door een beëdigd landmeter. Art. 12. § 1 Verkavelingen waarbij zowel loten worden gecreëerd die gelegen zijn aan een bestaande weg als aan een nieuw aan te leggen weg, worden automatisch gefaseerd. De loten aan de bestaande wegenis vormen één fase, de loten aan de nieuw aan te leggen weg maken deel uit van een volgende fase.

§ 2 Bij verkavelingen met wegenis kan de verkavelaar vragen om de verkaveling te faseren - bijgebouw regelgeving. Hierbij verloopt de fasering volgens de uitvoering van de wegenis. Dit wil zeggen dat de loten én de wegenis in verschillende fasen worden onderverdeeld, waarbij binnen één fase de loten kunnen worden verkocht enkel en alleen indien de wegenis binnen die fase is aangelegd.

Art. 13. § 1 De gemeente kan een verkavelingsvergunning weigeren omwille van een onaangepaste bebouwingsdichtheid in de verkaveling of omwille van een onvoldoende vermenging van woonvormen of woningtypologieën. § 2 Deze bebouwingsdichtheid resulteert niet enkel in het bepalen van het aantal woningen per hectare maar kan ook resulteren in het opleggen van meerdere woongelegenheden per gebouw.Financiële bepalingen Art. 14. Alle opgelegde lasten moeten gelijkmatig worden verdeeld onder de mede-verkavelaars. Afdeling II.2 Verkavelen met loten aan een voldoende uitgeruste weg Art. 15. bijgebouw agrarisch gebied. Vóór het afleveren van het verkavelingattest, bedoeld in artikel 101§3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, voor loten van een verkaveling die geheel of gedeeltelijk aan een voldoende uitgeruste weg dient de verkavelaar te hebben voldaan aan de volgende voorwaarden: § 1 hij staat aan de gemeente gratis de vrije en onbelaste eigendom af van de gronden die nodig zijn voor de verwezenlijking van de rooilijnen.

De kosten eraan verbonden, met inbegrip van de opmetings- en de registratiekosten, vallen volledig ten laste van de verkavelaars; § 2 De verkavelaar moet per bouwlot een financiële bijdrage doen aan de gemeente voor de verdere uitrusting en verfraaiing van het openbaar domein - houten bijgebouw op stenen. Deze financiële bijdrage wordt betaald in speciën en wordt als volgt vastgesteld: • € 1 250,00 voor een lot voor gesloten bebouwing; • € 1 875,00 voor een lot voor halfopen bebouwing; • € 2 500,00 voor een lot voor open bebouwing.

Luxe Bijgebouw

De netbeheerder heeft het recht te eisen dat in de gebouwen waar het totaal opgesteld vermogen wordt overschreden, een door haar behoorlijk bevonden lokaal ter beschikking wordt gesteld. Wanneer de bevoorrading van een verkaveling, de installatie van één of meer transformatiestations nodig maakt, mag de netbeheerder elke aftakking afhankelijk maken van het ter beschikking stellen van de nodige gronden of lokalen door de eigenaar of de bouwheer. bijgebouw isoleren.

16. Voor de realisatie van openbare wegen, groene ruimten, openbare gebouwen, openbare nutsvoorzieningen e. d - omgevingsloket bijgebouw., moet de verkavelaar 22% van de totale oppervlakte van de te verkavelen gronden gratis, vrij en onbelast afstaan aan de gemeente. Al deze grondafstanden zullen geschieden op het eerste verzoek van de gemeente. eiken poolhouse. De kosten eraan verbonden, met inbegrip van de opmetings- en de registratiekosten, vallen volledig ten laste van de verkavelaars.

17 - houten bijgebouw. Indien de grondafstand van 22% gedeeltelijk niet verantwoord is binnen de verkaveling kan het college van burgemeester en schepenen akkoord gaan met een gedeeltelijke grondafstand, waarbij het niet afgestane percentage gecompenseerd wordt door : § 1 ofwel de betaling aan de gemeente van een bedrag dat overeenkomt met de waarde van dit niet afgestane gedeelte, vastgesteld op basis van de schattingsprijs voor de bouwrijpe grond binnen de verkaveling door de Ontvanger van de Registratie; § 2 ofwel door de afstand van grond, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zemst en al of niet gelegen in bouwzone, mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen.

Eventueel dient de bevoordeelde partij het verschil te betalen tussen de te betalen som en de geschatte waarde van de in compensatie aangeboden grond; § 3 ofwel door een combinatie van bovenstaande compensaties, met dien verstande dat de grondafstand en/of de betalingen in totaliteit steeds 22% vertegenwoordigen van de waarde van de totale oppervlakte van de te verkavelen gronden.

18. Alle door de gemeente opgelegde wegenis- en rioleringswerken in de verkavelingen, worden uitgevoerd door de zorgen van de gemeente na een openbare aanbesteding. Dit moet gebeuren overeenkomstig de plannen en/of het bestek, opgesteld door de ontwerper overeenkomstig de richtlijnen opgesomd in de hiernavolgende artikelen en in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Loodgieter Ravels

Published Aug 04, 23
6 min read

Loodgieter Oostende

Published Jul 11, 23
5 min read

Goede Loodgieter Utrecht

Published Jul 07, 23
4 min read