Bijgebouw Erfgrens Buren thumbnail

Bijgebouw Erfgrens Buren

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Interieur

000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen (of te kopen en renoveren). - Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25. 000 euro. - De woning waarvoor u leent moet uw enige woning zijn en gelegen zijn in het Vlaamse gewest. - Uw eerste kapitaalsopname mag niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering hebben plaatsgevonden.

2)als werknemer met een tijdelijk contract, waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking). 3)als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. - De twaalf maanden, die aan de datum van de ver­ zekeringsaanvraag voorafgaan, moet u ononderbroken gewerkt hebben - met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb.- De (geschatte) waarde van uw woning is beperkt ! De geschatte verkoopwaarde van de woning (schatting door de kredietinstelling waar u uw lening hebt afgesloten) mag niet meer bedragen dan 320. 000 euro. Echter… in de gemeenten van het arrondissement Halle, Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven wordt dit bedrag verhoogd ❙ 29 ❙ BESCHERMING tot 368.

De lijst van de gemeenten waar de verhoogde verkoopswaarde van toepassing is vindt u op www. bouwenenwonen (btw tarief bijgebouw).be - Enkel bij nieuwbouw of voor wie een woning koopt en volledig heropbouwt (vervangingsbouw) (volledige herbouw) gelden er nog inkomensvoorwaarden: Situatie1 Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen zoals dit voorkomt op uw laatst gekende aanslagbiljet: - meer bedraagt dan 37.

000 + indexaanpassing)* euro voor een alleenstaande - meer bedraagt dan 53 - hotel dimmer bijgebouw. 030 (50. 000 + indexaanpassing)* euro voor samenwonenden, te verhogen met 2. 970 (2800 + indexaanpassing)* euro per persoon ten laste - meer bedraagt dan 53. 030 (50. 000 + indexaanpassing)* euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 2.

Bijgebouw In Glas

Situatie2 Is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de bovenvermelde grenzen, dan heeft u recht op de gratis verzekering gewaarborgd wonen en als bovendien uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70) is, dan hebt u recht op de hogere maximale tegemoet- koming van 600 euro (eiken poolhouse).

- U hebt nog niet eerder genoten van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie door de Vlaamse overheid ten laste werd genomen. Aanvraag Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting voor de verzekering gewaarborgd wonen kunnen (in pdf) gedownload worden van de site www. bouwenenwonen.be U kunt deze documenten tevens schriftelijk aanvragen bij: Wonen, Vlaanderen - Koning Albert II-laan 20 bus 7 - 1000 Brussel.

Van toepassing ? Wanneer tenminste twee aannemers de werken uitvoeren, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats, moeten coördinatoren aangesteld worden. Als het geheel van de werken door slechts één aannemer wordt uitgevoerd, is er dus geen verplichting om coördinatoren aan te stellen. Bouwberoepen zijn voor het merendeel risi- coberoepen - bijgebouw metselen.

Wie ? De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis. Maar wie dat is of kan zijn is afhan- BESCHERMING kelijk van het stadium van het bouwproces en de aard van de werken. bijgebouw koppelen aan woning.Wat doet de veiligheidscoördinator? (1) In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator, na grondige studie van het bouwdossier, vóór de start van de werken een gezondheids- en veiligheidsplan op zodat de aannemers deze informatie kunnen verwerken in hun lastenboeken. Dit plan wordt meegestuurd met de prijsaanvraag en de aannemers moeten in hun offerte beschrijven hoe ze het zullen uitvoeren - bijgebouw met verdiep.

Kelder Bijgebouw

(2) Tijdens de werken controleert hij regelmatig de werken en houdt dit bij in een coördinatiedagboek (3) Na de werken bezorgt hij u een postinterventiedossier met alle maatregelen die u moeten genomen worden bij latere onderhouds of verbouwingswerken (op basis van lastenboek, liggingsplan nutleidingen, ...). Dit postinterventiedossier wordt overgemaakt aan de opdrachtgever en dient bijgehouden en bij wijzigingen aangevuld te worden door de eigenaar (aluminium bijgebouw).

BOUWWERKEN MINDER DAN 500m2 : Voor de bouwwerken waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan 500 m2 is een soepel regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van veiligheidscoördinator kunnen uitoefenen (poolhouse). Op de particuliere bouwmarkt was er nood aan versoepeling. Een nieuwe, aangepaste regeling, goedgekeurd door de federale regering in maart 2004, maakt dan ook een onderscheid tussen grote en kleine bouwwerken.Beiden moeten hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze o. a. voldoende beroepservaring hebben en een bijkomende opleiding genoten - bijgebouw tuin vergunning. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan moet alsnog een externe veiligheidscoördinator aangesteld worden. Wie stelt de veiligheidscoördinator aan? Voor werven kleiner dan 500 m2 : (1) de architect (2) indien er geen architect is: de hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de opdrachtgever een contract afsluit (3) de opdrachtgever indien die werkgever is .

De kosten voor de veiligheidscoördinator zijn voor de opdrachtgever. Er zijn geen vaste gereglementeerde tarieven. Normaal berekent men het aantal uren op basis van de moeilijkheidsgraad en de duur van de werken. Toch kan men stellen dat men bijvoorbeeld voor de bouw van een eengezinswoning rekening moet houden met een ereloon dat naargelang de omvang van de werken varieert tussen de 1% tot 3% van de kostprijs van de werken ofwel een forfaitair bedrag a rato van 1500 euro.

❙ 31 ❙ BESCHERMING De taak van uw architect Bij het bouwen of verbouwen komen heel wat administratieve, en vooral technische en constructieve factoren kijken, waarvoor een heel specifieke opleiding en ervaring vereist is. Om het bouwproces op een veilige manier te laten verlopen voorziet de wet daarom dat u voor de opmaak van de plannen en de opvolging van de bouwwerken een architect moet aanstellen.

Container Als Bijgebouw

Bij nieuwbouw zal u steeds een architect moeten aanstellen. Voor bepaalde kleine, niet bouwconstructieve werkzaamheden bent u evenwel niet verplicht om gebruik te maken van een architect. Uiteraard mag je voor deze kleine werken steeds een architect aanspreken, of de deskundigheid van vakspecialisten inroepen, zoals: een binnenhuisarchitect, een bouwkundig tekenaar, een tuinontwerper - dakconstructie bijgebouw.

De taak van de architect zal minstens bestaan uit de opmaak van de bouwplannen en het toezicht op de werf. In de meeste gevallen zal een volledige opdracht aan de architect toevertrouwd worden. poolhouse. Dit zal in belangrijke mate afhangen van uw eigen betrokkenheid in het bouwproces, de tijd en energie die u hiervoor zelf kan of wenst uit te trekken.

Al iemand in het vooruitzicht ? Ga zeker de referenties van die architect na, bezoek enkele van zijn realisaties en spreek met de bewoners over hun ervaringen. Bij de meeste architecten is een voorafgaand gesprek vrijblijvend en kosteloos. Aarzel dus niet om met verschillende architecten contact op te nemen - houtskeletbouw bijgebouw. De keuze voor een architect die u aanspreekt, gebeurt dikwijls op basis van wat er over hem of haar verteld wordt, of door contacten met mensen die onder gelijkaardige omstandigheden gebouwd of verbouwd hebben.

Het is daarom belangrijk dat het tussen u en de architect klikt. De architect maakt een voorstudie van uw toekomstige woning. Hierbij houdt hij rekening met : uw wensen en beschikbare budget. Neem voldoende de tijd voor een goed voorontwerp. Als een voorstudie u niet bevalt, dan kan je nog altijd (mits vergoeding) een andere architect kiezen.

Sluit geen overeenkomst af waarbij de architect zijn verantwoordelijkheid stopt wanneer de woning winddicht is. De bouwaanvraag omvat, plannen met duidelijke richtlijnen voor het volume, de materiaalkeuze en de ligging en andere documenten die nodig zijn om het dossier in te dienen bij de gemeente. hoogte bijgebouw. Uw architect zorgt voor het indienen van de aanvraag.

Bijgebouw Tuin Prijs

Bij een gunstige beslissing kan uw architect een uitvoeringsdossier opmaken. Dit is een geheel van technische uitvoeringsplannen die de aannemer nodig heeft voor de realisatie: het ontwerp, een lastenboek en een meetstaat. Het lastenboek bestaat uit een administratief gedeelte (de prijs, de uitvoeringstermijnen,...) en een technisch gedeelte (omschrijving van de werken, richtlijnen voor de uitvoering,. - trespa bijgebouw..).

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Loodgieter Ravels

Published Aug 04, 23
6 min read

Loodgieter Oostende

Published Jul 11, 23
5 min read

Goede Loodgieter Utrecht

Published Jul 07, 23
4 min read